Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Περιγραφή θέματος

 • Εισαγωγή

 • Εισαγωγή, Επιχειρηματικότητα-Logistics-Προγραμματισμός καθημερινών παραλαβών

  Σκοπός του κεφαλαίου είναι ο προσδιορισμός της έννοιας της επιχειρηματικότητας και των logistics, καθώς και η ανάλυση της σημασίας τους τόσο στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διοίκηση των εμπορικών επιχειρήσεων όσο και στην οικονομία γενικότερα. Έμφαση δίνεται αφενός στο ρόλο της αποθήκευσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, αφετέρου στο στρατηγικό σχεδιασμό που αφορά την εγκατάσταση αποθήκης, την κωδικοποίηση των χώρων και των προϊόντων.

 • Συμμετοχή και Διασφάλιση στην παραλαβή των εισροών και εξασφάλιση της ορθής τοποθέτησης αυτών στους χώρους της αποθήκης

  Σκοπός του κεφαλαίου είναι η περιγραφή των βασικών ημερήσιων διεργασιών μιας τυπικής αποθήκης και της διαδικασίας παραλαβής των εμπορευμάτων, η ανάλυση των τρόπων  αποτελεσματικής αποθήκευσης των εμπορευμάτων και η ανάλυση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη διαχείριση των εισροών.

 • Εποπτεία της διαδικασίας επιστροφής αγαθών

  Σκοπός του κεφαλαίου  είναι η γνωριμία και η εξοικείωση με την Αντίστροφη Εφοδιαστιακή Αλυσίδα, η οποία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες που αφορούν επιστροφές προϊόντων λόγω ζημίας ή ελαττώματος, ακυρώσεις, εποχικού stock, συντήρησης, ανακύκλωσης, επαναπλήρωσης και επανεπεξεργασίας.

 • Προγραμματισμός των καθημερινών εκροών της αποθήκης

  Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εξοικείωση με τη διαδικασία και τους παράγοντες προετοιμασίας της παραγγελίας, τα συστήματα και τις μεθόδους περισυλλογής παραγγελιών, τα συστήματα διανομής, καθώς και τους διεθνείς όρους μεταφορών, τα πληροφοριακά συστήματα και τις τεχνολογίες διαχείρισης αποθεμάτων στην αποθήκη.

 • Customer service

  Σκοπός του κεφαλαίου  είναι η ανάλυση της έννοιας του «πελάτη αλυσίδας» και του «συστήματος αξίας», οι παράγοντες ποιοτικής εξυπηρέτησης και ο τρόπος διασφάλισης της ικανοποίησης του πελάτη καθώς και η ορθή πολιτική διαχείρισης παραπόνων μέσω της πολιτικής ποιοτικής εξυπηρέτησης. Επιπλέον, η γνωριμία με το Customer Relationship Management (CRM) και τα διαφορετικά είδη προσέγγισής του.

 • Οργάνωση της διαδικασίας τοποθέτησης των εκροών στους χώρους φόρτωσης

  Σκοπός του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του τρόπου ταξινόμησης των εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα «κόστος», τα συστήματα κοστολόγησης και τις οικονομίες κλίμακας που μπορούν να επιτευχθούν για την απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, σε συνδυασμό με την οργάνωση των διατιθέμενων εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνολογίας και των μεθόδων διαχείρισης & αποθήκευσης αποθεμάτων.

 • Συλλογή και συγκέντρωση στοιχείων φυσικών απογραφών

  Σκοπός του κεφαλαίου είναι ο προσδιορισμός της έννοιας της απογραφής των υλικών, είτε αυτά είναι με τη μορφή α’ υλών, ημιέτοιμων ή έτοιμων προϊόντων στην αποθήκη.

 • Σύγκριση των λογιστικών αποθεμάτων με τα πραγματικά και εξασφάλιση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών

  Σκοπός του κεφαλαίου είναι να κατανοήσετε τις βασικές Στατιστικές έννοιες και να μπορείτε να υπολογίσετε και να ερμηνεύσετε τα κύρια στατιστικά μέτρα τάσης ή θέσης (μέσοι όροι, διάμεσος, τεταρτημόρια, επικρατούσα τιμή) και διασποράς (εύρος, διακύμανση, τυπική απόκλιση, συντελεστής μεταβλητότητας). Στην συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται η παρουσίαση βασικών στοιχείων της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών. Για αυτά θα αναφερθούμε σε ανάλυση συγκεκριμένων λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον θα γίνει αναφορά στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, στην ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών, στο αν οι λογιστικές καταστάσεις είναι πηγή πληροφόρησης, την διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης και τον κύκλο ταμειακών ροών. Θα γίνει ακόμα αναφορά στην διαχείριση πιστώσεων και αποθεμάτων, τον ταμειακό προγραμματισμό, την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και τα τραπεζικά δάνεια. Τέλος θα γίνει η περιγραφή και ανάλυση των διεργασιών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την απογραφή. Επίσης, έμφαση δίνεται στη γνωριμία με τα είδη και τα συστήματα απογραφών.

 • Αξιοποίηση του χώρου και του χρόνου μέσω ειδικών συστημάτων διαχείρισης και διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας

  Σκοπός του κεφαλαίου είναι η γνώση βασικών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο της Αποθήκης. Επιπλέον η γνωριμία και εξοικείωση με συστήματα και μεθοδολογίες που αφορούν την τακτοποίηση και καθαριότητα του χώρου εργασίας.

 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

  Σκοπός του κεφαλαίου είναι η γνωριμία με τις αρχές και την σημασία της ΔΟΠ (Διοίκησης Ολικής Ποιότητας), καθώς και τα Πρότυπα Ποιότητας ISO 9001,14001, 28000 και HACCP τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου η επιχείρηση να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη αλλά και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών.

 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες

  Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των μυστικών μιας επικοινωνίας. Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές επικοινωνίας καθώς και η γλώσσα του σώματος. Επίσης, θα αναλυθούν οι δεξιότητες των ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων, της προσεκτικής και ενεργητικής ακρόασης, της παράφρασης και αντανάκλασης συναισθημάτων καθώς και της ενσυναίσθησης. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι μορφές και τα είδη της επικοινωνίας μέσα σε μια επιχείρηση.

 • Τεχνικές διαχείρισης χρόνου (Time management)

  Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι το πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος στη ζωή μας. Πολλοί από τους χρονοβόρους παράγοντες προκαλούν άγχος, γι' αυτό και πρέπει κατά κάποιο τρόπο να εντοπισθούν και αν είναι δυνατό να περιοριστούν. Επίσης, σκοπός είναι να αναφερθούν οι σημαντικότερες αρχές διαχείρισης του χρόνου, καθώς και διάφορες τεχνικές για ορθή διαχείρισή του. Τέλος, προτείνονται κάποιες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να γίνετε δραστήριοι και προνοητικοί με τον χρόνο σας καθώς και το πώς να οργανώσετε τον χώρο εργασίας σας, αφού η καλή οργάνωσή του διασφαλίζει περισσότερο χρόνο.

 • Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα (Teamwork)

  Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισμένες από τις νέες πρακτικές οργάνωσης εργασίας καθώς και η ομαδική εργασία. Επιπλέον θα γίνει αναφορά στην διατμηματική ομαδική εργασία.